Eerlijkheid loont

De oplossing voor jouw organisatie. 

Alles wat je moet weten over de inlenersbeloning

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de cao voor uitzendkrachten (Artikel 16 CAO voor Uitzendkrachten). De inlenersbeloning is een afgeleide van het loonverhoudingsvoorschrift uit de WAADI en is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

Op deze pagina geven we je antwoord op de meest gestelde vragen over de inlenersbeloning. 

De inlenersbeloning is een term uit de uitzendcao en een afgeleide van het loonverhoudingsvoorschrift zoals opgenomen in de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediars (WAADI).

Volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) dient de uitlener het loonverhoudingsvoorschrift toepassen. Dit betekent dat de werknemer aanspraak heeft op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als de inlener (opdrachtgever) betaalt of zou betalen aan eigen medewerkers, in gelijke of gelijkwaardige functies. Het betekent kort gezegd dat zowel de inlener als de uitlener een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van gelijke beloning en een gelijk speelveld.

Middels de ABU, AVV en NBBU cao wordt het loonverhoudingsvoorschrift beperkt tot 6 componenten. Met deze 6 componenten wordt de inlenersbeloning bedoeld.

De inlenersbeloning is reeds sinds 2009 opgenomen in de AVV cao en ABU cao. In de NBBU cao is het loonverhoudingsvoorschrift altijd al de basis geweest voor beloning. Sinds 30 maart 2015 dient de inlenersbeloning te worden toegepast vanaf de eerste dag van de verblijfsduur bij de inlener, voor 30 maart 2015 kon de eerste 26 weken nog worden afgeweken van de inlenersbeloning.

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht gegaan. Hierin is een wijziging gedaan van de WAADI waarbij middels toevoeging van het artikel 12a “Melding Arbeidsvoorwaarden” is vastgelegd dat de inlener (opdrachtgever) verplicht is om, voorafgaand aan iedere terbeschikkingstelling, aantoonbaar (schriftelijk of digitaal) de geldende arbeidsvoorwaarden te verstrekken aan de uitlener.

De inlenersbeloning moet worden uitgevraagd, omdat iedere terbeschikkinggestelde werknemer recht heeft op  dezelfde beloning als de werknemer in dienst van de opdrachtgever in eenzelfde of soortgelijke functie. Ieder bedrijf kent eigen, unieke arbeidsvoorwaarden. Die arbeidsvoorwaarden gelden ook voor de terbeschikkinggestelde werknemer. Om die reden dient de informatie conform wet- en regelgeving te worden uitgevraagd en aantoonbaar door de opdrachtgever te worden verstrekt. 

Inlener (opdrachtgever): In hoofdstuk 3 van de WAADI is sinds 1 januari 2020, na artikel 12, een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12a. Melding arbeidsvoorwaarden. “Degene, aan wie een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld, verschaft voor de aanvang van de terbeschikkingstelling schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden, bedoeld in de artikelen 8 of 8a aan degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt.”

Uitlener: Op basis van artikel 8. Gelijke behandeling van de WAADI heeft conform lid 1 de ter beschikking gestelde arbeidskracht recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Dit is verder uitgewerkt in de uitzendcao onder artikel 16 “Inlenersbeloning”, Hier worden een aantal zaken expliciet benoemd:

 1. Dat de uitlener met de opdrachtgever moet afspreken dat deze verplicht is om juiste en volledige informatie omtrent de inlenersbeloning te verstrekken.De uitzendonderneming spreekt met de opdrachtgever af dat deze verplicht is om de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning tijdig te verstrekken.   (art. 16 lid 3)
 2. Dat de toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op de informatie als verstrekt of bevestigd door de opdrachtgever over; (art. 16 lid 3)
  • de functiegroep
  • de hoogte van het loon
  • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting
  • de hoogte van de periodiek
  • de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging
  • de vergoedingen (onkosten & reisuren/ reistijd)
  • de toeslagen  
 3. Dat de inlenersbeloning per terbeschikkingstelling dient te worden vastgesteld. (art. 16 lid 4)
 4. Dat de uitzendonderneming voorziet in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld. (art. 16 lid 6) 

De inlenersbeloning moet worden toegepast als je als uitlener onder de werkingssfeer van de cao voor uitzendkrachten valt, en er bij terbeschikkingstelling een allocatiefunctie is vervuld.

De enige uitzonderingen hierop zijn de niet- indeelbare uitzendkracht en de uitzendkracht die (conform art. 33 ABU cao) behoort tot de allocatiegroep. Voor deze uitzendkracht kan (om de inzetbaarheid van de uitzendkracht te verhogen en een betere bemiddeling en begeleiding bij het vinden van werk mogelijk te maken), conform de ABU cao,  de cao-beloning ontvangen die afwijkt van de inlenersbeloning.

Er moeten naast de inlenersbeloning extra arbeidsvoorwaarden worden toegepast:

 1. indien er sprake is van payrolling. OF
 2. indien er in het  arbeidsvoorwaardenpakket/ bedrijfsregeling van de inlener extra arbeidsvoorwaarden en/of vergewisbepalingen van toepassing zijn verklaart voor ter beschikking gestelde werknemers

Er is sprake van payrolling wanneer de inlener (opdrachtgever) zelf de werving van de werknemer heeft verricht en de verplichtingen rondom het werkgeverschap wil onderbrengen bij de uitlener. De arbeidskracht, die in het kader van payrolling ter beschikking wordt gesteld, heeft recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. 

De inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen:

 • het geldende periodeloon in de schaal behorende bij de functiegroep waarin de
  uitzendkracht is ingedeeld;
 • de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze
  van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 • alle toeslagen 
 • initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever
  bepaald);
 • alle kostenvergoeding 
 • periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald). 
 • reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
 • eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
 • thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.
 • vaste eindejaarsuitkeringen. Hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald.

De inlenersbeloning geldt voor zowel uitzendkracht, inlener als uitlener:

 • De uitzendkracht heeft recht op de inlenersbeloning
 • De inlener dient de informatie omtrent de inlenersbeloning correct en volledig te verstrekken aan de uitlener
 • De uitlener dient met de inlener af te spreken dat de inlenersbeloning wordt verstrekt, dat de inlenersbeloning per terbeschikkingstelling wordt vastgesteld en dat de beloning schriftelijk wordt bevestigd aan de uitzendkracht en dat de beloning correct wordt toegepast.

Het is niet voldoende om alleen aan de inlener te vragen welke cao ze volgen.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over: functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon, toepassing van arbeidsduurverkorting, hoogte van de periodiek, hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen.

Over al deze elementen dien je voor afgaand aan iedere terbeschikkingstelling de geldende arbeidsvoorwaarden van de inlener te ontvangen. De inlener is ook verplicht om deze informatie aan je te verstrekken. Dit is vastgelegd in artikel 12a van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en in artikel 16 van de cao voor uitzendkrachten. Veel inleners wijken positief af van de cao. Daarnaast zijn er veel ondernemingen die niet onder een cao vallen. 

We snappen dat je een inlener niet wilt lastig vallen. Dat is ook zeker niet de bedoeling. Het vragen om de inlenersbeloning moet je niet zien als lastig vallen. De kans is aanwezig dat de inlener niet bekend is met de juridische spelregels bij het inlenen van flexkrachten. Hoe fijn is het dan dat je jouw inlener dan juist kunt ontzorgen met goede voorlichting en risico beperking. 

Zou de inlener jou de informatie niet verstrekken dan heeft niet alleen jullie bureau maar ook de inlener risico’s op naheffingen en loonclaims.

Door de inlener te verwijzen naar Inlenersbeloning.com is het doorgeven van de arbeidsvoorwaarden een fluitje van een cent en zijn wijzigingen makkelijk bij te houden. We kunnen de inlener desgewenst ook helpen met invullen.  

Zou je zelf informatie gaan opzoeken dan ben je nooit verzekerd van een correcte vaststelling. De enige die kan weten hoe er beloond wordt bij de inlener is de inlener zelf.  Je brengt jezelf en de inlener dus onnodig in de problemen als je gaat zoeken en het kost ook nog eens ontzettend veel tijd. 

In de uitzendcao’s staat beschreven welke spelregels er gelden voor het berekenen van een adv percentage en het afleiden van het uurloon uit het opgegeven loon van de opdrachtgever. Hierbij dienst eerst gekeken te worden naar de methode die van toepassing is bij de inlener zelf. Natuurlijk vragen wij dit uit middels onze software.

Heeft de inlener geen berekeningsmethode voor adv of uurloon? Dan geldt de berekeningsmethode van de uitzend cao’s.

In de verstrekte inlenersbeloning vanuit Inlenersbeloning.com wordt altijd omgerekend naar uurlonen, je hoeft hiervoor dus niet meer zelf aan het rekenen.

Als een inlener niet wil meewerken, komt in onze ervaring vaak door te weinig voorlichting richting de inlener over het juridische speelveld bij het inlenen van arbeidskrachten.

Zodra de inlener weet wat vanuit wetgeving verwacht wordt, zien we dat er wel degelijk wordt overgegaan tot het verstrekken van de informatie. In een enkel geval zal een inlener echt niet willen meewerken. Feitelijk gezien mag je dan niet uitzenden. Je kunt je dan immers niet aan de regels van de uitzend cao en de WAADI houden. Ons advies is dan ook altijd om niet uit te zenden zolang de geldende arbeidsvoorwaarden nog niet bekend zijn. 

Het grote voordeel van Inlenersbeloning.com is, dat je de inlener bij aanvang van de aanvraag al kunt laten beginnen met het invullen van de inlenersbeloning. Komt het tot een plaatsing, dan kan de inlener op dat moment vanuit zijn portal met 1 druk op de knop direct de benodigde informatie aan je verstrekken. 

Als de uitlener weigert om de inlenersbeloning toe te passen, dan heb je een probleem.

In de Wet Arbeidsmarkt en Balans is namelijk vastgelegd dat u de geldende arbeidsvoorwaarden schriftelijk of digitaal verstrekt dient te hebben.

Zorg er altijd voor dat je de geldende arbeidsvoorwaarden voorafgaand aan de terberschikking stelling aantoonbaar verstrekt. Blijkt bij controle dat de geldende arbeidsvoorwaarden niet correct zijn toegepast, is aantoonbaar te maken waar de fout zit. 

Op het moment dat een uitlener, ook na diverse verzoeken van uw kant, weigert om de inlenersbeloning toe te passen dan is het raadzaam om uit te kijken naar een andere samenwerkingspartner. U loopt namelijk grote risico’s op claims en mogelijk ook imagoschade bij een samenwerking met een dergelijke partij. 

Wanneer u gebruik maakt van Inlenersbeloning.com wordt binnen de portal middels het versiebeheer gelogd aan wie en wanneer u de inlenersbeloning heeft verstrekt. Zo is de aantoonbaarheid voor u als inlener gedekt. 

Het kan zijn dat er geen cao van toepassing is. Inlenersbeloning gaat over gelijke beloning. Kortom; wat krijgt de werknemer bij de inlener een eenzelfde of soortgelijke functie. Daar heeft de flexkracht recht op. 

Een inlener kan vallen onder een cao waar zijn/haar onderneming minimaal aan dient te voldoen. Dit zegt echter nog niets over hoe en wat de inlener daadwerkelijk beloond. Datgene wat de inlener voor zijn eigen werknemer(s) toepast, is ook datgene wat er toegepast dient te worden voor de uitzendkracht.

Er zijn in Nederland meer dan genoeg ondernemingen die niet onder een cao vallen.  Zodra ze personeel in dienst hebben moeten zij belonen, is er een beloningsmethodiek en dus dient de inlenersbeloning uitgevraagd te worden.  In een enkele situatie zou er sprake kunnen zijn van een “niet indeelbare” uitzendkracht. Ook die informatie blijkt uit onze software. 

Een flexkracht heeft vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning.
De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de flexkracht.

De toepassing van de inlenersbeloning beperkt zich tot 6 looncomponenten en dient per terbeschikkingstelling te worden vastgesteld.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over: de functiegroep, de hoogte van het loon, toepassing van arbeidsduurverkorting, hoogte van de periodiek, hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging, vergoedingen (waaronder kostenvergoedingen en reisuren/reistijd vergoedingen), toeslagen.

Er zijn uitzonderingen waardoor in bepaalde gevallen een andere beloning kan worden toegepast:

Niet-indeelbaar
De niet indeelbare uitzendkracht betreft de uitzendkracht van wie de werkzaamheden niet kunnen worden ingedeeld in het functiegebouw bij de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van een CAO of arbeidsvoorwaardenregeling bij de inlener is er in principe wel indeling mogelijk. Dit geldt ook wanneer er bij de inlener niemand werkzaam is in dezelfde functie als de uitzendkracht.

Allocatiegroep
Tot allocatiegroep behoren de uitzendkrachten die:

 • Door de overheid zijn aangewezen als personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Geen startkwalificatie hebben en kwalificerende opleiding gaan volgen.

Flexkrachten die tot de allocatiegroep behoren, mogen de ABU CAO beloning ontvangen.

Bron:
Artikel 16, 21 en 33 CAO voor Uitzendkrachten

Terbeschikkingstelling betekent: De (periode van) tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Ja, ieder uitzendbureau is verplicht om de inlenersbeloning conform de uitzendcao of de gehele beloning conform de WAADI toe te passen. 
Als een uitzendbureau lid is van werkgeversorganisaties ABU of NBBU, dan moet de daaraan verbonden CAO worden toegepast. Dat wil zeggen: de ABU-CAO voor ABU-leden en NBBU-CAO voor NBBU-leden.

Per 30 december 2019 is de tekst van deze CAO’s nagenoeg hetzelfde.  De bepalingen omtrent de inlenersbeloning zijn identiek en worden in beide cao’s omschreven in artikel 16. 

Wanneer een uitzendbureau geen lid is van de ABU of NBBU dan geldt het loonverhoudingsvoorschrift uit de WAADI. Wanneer de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard (AVV) is, moet het uitzendbureau de CAO toepassen (er vanuit gaande dat het bureau onder de werkingssfeer bepalingen valt van de AVV cao). 

Ja, een inlener is altijd verplicht om informatie over de inlenersbeloning te verstrekken. Dit is vastgelegd in artikel 16 lid 3 van de uitzendcao en in artikel 12a van de WAADI, als onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 in werking is getreden. 

Artikel 16 lid 3 uitzendcao: “De uitzendonderneming spreekt met de opdrachtgever af dat deze verplicht is om de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning tijdig te verstrekken.”  

Artikel 12a Melding Arbeidsvoorwaarden WAADI/ WAB: “Degene, aan wie een arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld, verschaft voor de aanvang van de terbeschikkingstelling schriftelijk of elektronisch informatie over de arbeidsvoorwaarden, bedoeld in de artikelen 8 of 8a aan degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt.”

Ja, ook de inlener draagt bij aan de juiste betaling van het loon van de uitzendkracht. De toepassing van de inlenersbeloning dient  namelijk te worden gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door de inlener. Dit is vastgelegd in de uitzendcao en in artikel 12a Melding Arbeidsvoorwaarden van de WAADI.

Op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) kan ook de inlener aangesproken worden op het niet betalen van het juiste loon aan de flexkracht.

De Inspectie SZW heeft samen met de Belastingdienst en branchepartijen ABU, NBBU, SNA en SNCU een checklist ontwikkeld waarmee je als inlener kan beoordelen of het uitzendbureau waarmee je zaken doet zich aan de regels houdt. Ook helpt het de inlener bij de beoordeling of hijzelf op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werkt.

Doe de check door hier te klikken

Naast het doen van bovenstaande check, kan het ook zo zijn dat de partijen betrokken bij uw cao, in uw eigen cao bepalingen hebben vastgelegd waar u aan dient te voldoen bij het inlenen van flexkrachten. Het is altijd verstandig om uw eigen cao te controleren op dergelijke bepalingen. 

De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning is afgeleid van het loonverhoudingsvoorschrift uit de WAADI en is vastgelegd in de cao’s voor uitzendkrachten (ABU en NBBU). De 10 elementen van de inlenersbeloning dienen  altijd voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de medewerker verstrekt worden door de inlener aan de uitlener. De uitlener moet deze elementen vervolgens toepassen in de beloning van de uitgeleende medewerker.

Mocht je nog verdere vragen hebben over de toepassing van de inlenersbeloning,  dan introduceren we graag onze Inlenersbeloning Checks dienstverlening. Meer info vind je hier. 

Anouk Middeljans - oprichter Inlenersbeloning.com

Eerlijkheid loont.

Maak nu een account aan!