Algemene voorwaarden uitleners

Versie: 15 maart 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Inlenersbeloning.com en Abonnees.

1.2 Afspraken die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk door Inlenersbeloning.com zijn bevestigd of schriftelijk met Inlenersbeloning.com zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de Overeenkomst(en) waarop zij van toepassing zijn verklaard.

1.3 Eventueel door Abonnee gehanteerde voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing en worden door Inlenersbeloning.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Inlenersbeloning.com zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

1.5 Aan de opschriften (‘kopjes’) boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. De opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Definities
2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Abonnee:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Basislicentie op de Dienst heeft afgesloten, eventueel aangevuld met een of meerdere aanvullende Gebruikerslicenties.

Account:

de online omgeving waarbinnen de Dienst op basis van de Overeenkomst wordt aangeboden aan de Abonnee en waarbinnen de Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), gebruik kunnen maken van de Dienst en waarbinnen de Hoofdgebruiker beheerstaken kan uitvoeren.

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden.

Basislicentie:

een Basislicentie geeft toegang tot de Dienst aan een Uitlener.

Dienst:

de dienst van Inlenersbeloning.com, bestaande uit een online software voor de registratie, het beheer en het delen van de inlenersbeloning door Inleners en het uitvragen en raadplegen daarvan door Uitleners.

Gebruiker:

een natuurlijke persoon die werkzaam is voor Abonnee en door een Hoofdgebruiker toegang heeft verkregen tot de Dienst op grond van een Gebruikerslicentie.

Gebruikerslicenties:

een licentie, gekoppeld aan een Basislicentie, voor het gebruik van de Dienst door een Gebruiker.

Hoofd gebruiker:

een door Abonnee aangestelde Gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de registratie en de Overeenkomst van Abonnee.

Inlener:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht en ten behoeve van wie een Uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden.

Inlenersbeloning.com:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inlenersbeloning.com B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71907149 en gevestigd aan Europark 3, 4904 SX in Oosterhout.

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen Inlenersbeloning.com en Abonnee, op basis waarvan tegen betaling de Hoofdgebruiker en een of meerdere eventuele Gebruiker(s) toegang krijgen tot de Dienst.

Partij(en):

Abonnee en/of Inlenersbeloning.com. 

Uitlener:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan een Inlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van de Inlener.

Website:

de website van Inlenersbeloning.com, bereikbaar via www.inlenersbeloning.com, alsmede alle onderliggende pagina’s.

2.2 Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

Artikel 3. Dienst
3.1 De Dienst wordt aangeboden via de Website. Het onderdeel van de Dienst dat is bestemd voor Uitleners is, na het sluiten van de Overeenkomst met Abonnee, toegankelijk voor Hoofdgebruikers en een of meerdere eventuele Gebruikers.

3.2 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. De gebruikservaring van Hoofdgebruiker en Gebruikers, kan afhankelijk zijn van de door hen gebruikte hardware en software, waaronder het apparaat, het besturingssysteem en de webbrowser.

3.3 De Dienst is een generiek product. De Abonnee aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Inlenersbeloning.com staat er niet voor in dat de Dienst te allen tijde actueel, accuraat en foutloos is.

3.4 Inlenersbeloning.com garandeert niet dat de gegevens, waaronder de door Inleners opgegeven inlenersbeloningen, juist zijn. Inlenersbeloning.com is niet verantwoordelijk voor de door Inleners door middel van de Dienst geregistreerde gegevens.

3.5 Inlenersbeloning.com garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Inlenersbeloning.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Abonnee voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) onbereikbaar zijn van de Dienst of Website.

3.6 Inlenersbeloning.com is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de de Dienst aan te brengen.

3.7 Inlenersbeloning.com is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Abonnee, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op in de Dienst en/of de Website aan te brengen en (ii) de Dienst of de Website (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/of continuïteit van de Dienst of de Website.

3.8 Inlenersbeloning.com is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 4. Gebruik
4.1 Door een Overeenkomst aan te gaan verklaart Hoofdgebruiker dat Abonnee een Uitlener is zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden. Hoofdgebruiker verklaart tevens werkzaam te zijn voor Abonnee en en verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van de Overeenkomst. Door het aanmaken van Gebruikers verklaart Hoofdgebruiker dat de betreffende personen werkzaam zijn voor- en onder de verantwoordelijkheid vallen van Abonnee

4.2 Een Gebruikerslicentie is persoonsgebonden. Gebruik door een ander dan de daaraan verbonden natuurlijke persoon is niet toegestaan.

4.3 Door of middels de Dienst vervaardigde documenten worden enkel ten behoeve van de Abonnee geraadpleegd en gebruikt. Verspreiding van die documenten is niet toegestaan. Voorts is het niet toegestaan om die documenten te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Abonnee verklaart en garandeert dat hij zich niet heeft aangemeld met een valse identiteit en geen onjuiste gegevens heeft verstrekt om toegang te krijgen tot de Dienst. Voorts verklaart en garandeert Abonnee dat zijn factuurgegevens te allen tijde juist en actueel zijn.

4.5 In het geval Inlenersbeloning.com vermoedt dat door of namens Abonnee in strijd met een van de voorgaande artikelleden wordt of is gehandeld, of Inlenersbeloning.com vermoedt dat anderszins sprake is van misbruik van de Dienst, kan Inlenersbeloning.com de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden en een onmiddellijk opeisbare boete in rekening brengen van € 2.000,00. Na ontbinding ten gevolge van de overtreding of het misbruik bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van abonnementsgelden. Een en ander laat een aanspraak op schadevergoeding, die Inlenersbeloning.com ten gevolge van de overtreding of het misbruik heeft, onverlet.

4.6 Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), met behulp van de Dienst verricht(en).

4.7 In afwijking van het tweede lid van dit artikel kunnen payrollorganisaties die voor eigen rekening en risico de loonadministratie van Uitleners uitvoeren, voor of ten behoeve van die Uitleners een Gebruikerslicentie aanmaken. Inlenersbeloning.com kan bewijs van de contractuele relatie, op basis waarvan de payrollorganisatie voor eigen rekening en risico de loonadministratie voor de Uitlener uitvoert, verlangen. Zowel de payrollorganisatie als de Uitlener zijn verplicht om aan een dergelijk verzoek mee te werken. In het geval Inlenersbeloning.com vermoedt dat sprake is van misbruik van deze regeling dan is lid 4.5 van overeenkomstige toepassing.

4.8 Abonnee verklaart ermee bekend en akkoord te zijn dat Inlenersbeloning.com op verzoek van handhavende of controlerende instanties inzage kan geven in de middels de Dienst geregistreerde inlenersbeloningen.

Artikel 5. De Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt ten aanzien van de Basislicentie tot stand doordat een Uitlener zich registreert via de Website en die aanmelding aan hem door Inlenersbeloning.com wordt bevestigd. Bij de registratie wordt er een Hoofdgebruiker aangewezen. Ten aanzien van een of meerdere Gebruikerslicenties komt de Overeenkomst tot stand door het verhogen van het aantal Gebruikers middels het Account van de Hoofdgebruiker.

5.2 De Basislicentie wordt verstrekt voor de duur van ten minste twaalf hele kalendermaanden. De Basislicentie kan niet tussentijds worden beëindigd, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

5.3 De Basislicentie wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij Abonnee de Basislicentie beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand voor het einde van de betreffende Basislicentie.

5.4 In het geval de Basislicentie of Gebruikerslicentie wordt afgenomen op een dag die niet samenvalt met de eerste dag van een maand, voldoet Abonnee voor het resterende gedeelte, vanaf de dag van het afsluiten van de Basislicentie tot aan de eerste dag van de eerstvolgende maand, een deelbetaling.

5.5 De Gebruikerslicentie wordt, bij betaling in termijnen, verstrekt voor de duur van minstens een kalendermaand. De Gebruikerslicentie wordt nadien telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van een kalendermaand. De Gebruikerslicentie wordt, bij vooruitbetaling per jaar, verstrekt voor de duur van minstens een kalenderjaar. Gebruikerslicenties kunnen,  met inachtneming van een opzeggingstermijn van een kalendermaand voorafgaand aan einddatum, worden beëindigd.

Artikel 6. Prijs en betaling
6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Inlenersbeloning.com kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s. Abonnee dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

6.2 Inlenersbeloning.com heeft het recht om haar prijzen te wijzigen. Inlenersbeloning.com zal een prijswijziging tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van die wijziging aan Abonnee mededelen. Een prijswijziging wordt geacht door Abonnee te zijn geaccepteerd en treedt op de door Inlenersbeloning.com aangegeven ingangsdatum in werking, tenzij Abonnee binnen dertig dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan Inlenersbeloning.com mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en de Overeenkomst opzegt.

6.3 De vergoedingen voor de Basislicentie zijn per maand of per jaar vooraf verschuldigd.

6.4 De vergoedingen voor een of meerdere Gebruikerslicenties zijn per maand of per jaar vooraf verschuldigd.

6.5 Deelbetalingen vinden plaats door gebruik van iDeal. Overige abonnementstermijnen worden betaald door middel van een door middel van SEPA automatische incasso.

6.6. Bij betaling vooraf middels factuur wordt de vergoeding van de basislicentie en de gebruikerslicentie(s) over de gehele abonnementsperiode, voor de duur van ten minste twaalf hele kalendermaanden, in rekening gebracht. Downgraden van het aantal gebruikerslicenties is met deze variant van betaling niet mogelijk. Bij het tussentijds upgraden van het aantal gebruikerslicenties, gedurende de looptijd van het abonnement, zal de vergoeding voor de extra gebruikerslicentie(s) worden berekend vanaf het moment dat de gebruikerslicentie ingaat tot en met de einddatum van de basislicentie.

6.7 Abonnee is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.8 Indien Abonnee een ter zake van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt en vervolgens niet binnen zeven dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hem de toegang tot zijn Account, alsmede de toegang tot een of meerdere accounts van aan hem verbonden Gebruikers, ontzegd zonder dat zulks afbreuk doet aan de verschuldigde kosten voor de Basislicentie en een of meerdere Gebruikerslicenties. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de ontzegging onmiddellijk opgeheven. Inlenersbeloning.com brengt voor de ontzegging en de opheffing daarvan € 10,00 (exclusief BTW) in rekening.

6.9 Indien Abonnee niet of niet volledig binnen de betalingstermijn betaalt, is Abonnee direct, na het aflopen van de zeven dagen als bedoeld in lid 6.7 van dit artikel, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

6.10 Vanaf de dag van verzuim is de Abonnee over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Abonnee in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 99,00 (exclusief BTW).

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen de Dienst, de Website, het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, de database opbouw, de gebruiksmogelijkheden en de broncode van de Dienst berusten uitsluitend bij Inlenersbeloning.com, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Abonnee verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht welke hem bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet worden toegekend.

7.2 Het is Inlenersbeloning.com toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van werken, inclusief maar niet beperkt tot de Dienst, tegen onrechtmatig gebruik.

7.3 De Overeenkomst heeft geen overdracht van enig recht of goed tot gevolg. Aan Abonnee en eventuele Gebruikers komt op grond van de Overeenkomst slechts een niet-exclusief gebruiksrecht toe.

Artikel 8. Ontbinding
8.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden overeenkomstig artikel 6:265 BW, indien de andere Partij, ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen.

8.2 Inlenersbeloning.com is, naast de ontbindingsmogelijkheid van artikel 8.1, gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden indien door of ten aanzien van Abonnee (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aangevraagd of verleend wordt.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht, noch zal de ene Partij jegens de andere Partij aansprakelijk zijn in geval die partij haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet na kan komen – uitgezonderd de betalingsverplichtingen – door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Inlenersbeloning.com, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en algemene vervoersproblemen.

9.2 Indien een situatie van Overmacht meer dan negentig dagen voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Reeds op grond van de Overeenkomst geleverde prestaties worden in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Abonnee is steeds verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de juiste toepassing van de Dienst door Hoofdgebruiker alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s). Gebruik van de Dienst geschiedt op eigen risico.

10.2 Indien Inlenersbeloning.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Abonnee slechts aansprakelijk voor vergoeding van de door die Abonnee geleden directe schade.

10.3 De eventuele aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Inlenersbeloning.com wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van een Basislicentie.

10.4 Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of niet gerealiseerde besparingen, reputatieschade of andere indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek, of de voorkoming of beperking hiervan.

10.5 Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet of grove schuld van Inlenersbeloning.com en/of van haar tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Inlenersbeloning.com meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Inlenersbeloning.com vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Abonnee voor het verstrijken van die termijn, een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 11. Inlenersbeloning.com CHECKS✓

11.1 Inlenersbeloning.com CHECKS✓ kan alleen worden afgenomen in combinatie met een actief abonnement bij Inlenersbeloning.com

11.2 De credits die zijn afgenomen kunnen gedurende de gehele looptijd van een abonnement bij Inlenersbeloning.com worden ingezet.

11.3 Inlenersbeloning.com hanteert de volgende indicatieve uitvoertermijnen.

  • Voor opzet/ kennelijk misbruik en template checks hanteert Inlenersbeloning.com een reactie termijn van maximaal 10 werkdagen. 
  • Voor helpdesk faciliteit geldt een reactie termijn van maximaal 5 werkdagen per vraagstuk
  • De proces check wordt op afspraak ingepland.

11.4  Opzet/kennelijk misbruik checks worden alleen uitgevoerd op de aan de uitlener, via Inlenersbeloning.com,  verstrekte arbeidsvoorwaarden. De checks op opzet/ kennelijk misbruik checks geschieden op versieniveau. Per te controleren versie worden 4 credits in rekening gebracht. 

11.5 Bij beëindiging van het abonnement komen alle credits, die op de einddatum van de overeenkomst nog open staan, te vervallen. Wanneer er bij het verlengen van het abonnement nog credits open staan dan kunnen de op dat moment openstaande credits maximaal 1 kalenderjaar worden meegenomen. 

11.6 Abonnee heeft vanzelfsprekend de mogelijkheid om de afgenomen credits voorafgaand aan het bereiken van de einddatum op te nemen met in achtneming van de uitvoertermijnen zoals benoemd in artikel 11.3. 

11.7 In het kader van redelijkheid en billijkheid geldt er voor de doorlooptijd van op opzet/ kennelijk misbruik checks dat er maximaal 10 kalenderdagen doorlooptijd geldt bij maximaal 10 aanvragen voor checks per 10 kalenderdagen per uitlener. ter illustratie; wanneer er op één dag 50 checks bij Inlenersbeloning.com worden uitgevraagd dan geldt er een doorlooptijd van maximaal 10 per 10 kalenderdagen. Inlenersbeloning.com heeft in totaal dan maximaal 50 werkdagen doorlooptijd voor alle checks en wordt er gefaseerd opgeleverd.

11.8 Inlenersbeloning.com zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren en worden in alle gevallen uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, nooit op basis van een resultaatverplichting;

11.9. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Abonnee niet of niet volledig binnen de betalingstermijn betaalt, is Abonnee direct, na het aflopen van de zeven dagen, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van verzuim is de Abonnee over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Abonnee in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 99,00 (exclusief BTW).

11.10 De uitvoeringstermijn vangt de CHECKS✓ dienstverlening vangt niet eerder aan dan nadat Abonnee de betalingsverplichting voor de afgenomen credits heeft voldaan, beschikt over voldoende credits voor de uit te voeren check(s) en aan Inlenersbeloning.com de benodigde gegevens en materialen, voor uitvoering van de check, ter beschikking heeft gesteld.

11.11 Indien schade ontstaat, doordat Inlenersbeloning.com B.V. uitgaat van de door Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan is Inlenersbeloning.com hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Inlenersbeloning.com kenbaar was c.q. behoorde te zijn. 

11.12 Alle door Inlenersbeloning.com verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, correspondentie, contracten, software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Abonnee en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlenersbeloning.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. 

11.13 Inlenersbeloning.com heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage op het kantoor van Inlenersbeloning.com. De aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraard van Inlenersbeloning.com ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende check. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com beperkt tot € 5.000,- (vijfduizend euro). 

11.14 Inlenersbeloning.com sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

11.15 Indien Abonnee in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Inlenersbeloning.com gehouden is, dan is Abonnee aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inlenersbeloning.com daardoor direct of indirect ontstaan. 

11.16 Inlenersbeloning.com is bevoegd om derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens Abonnee te aanvaarden. 

11.17 Inlenersbeloning.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derde(n).

11.18 Abonnee vrijwaart Inlenersbeloning.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere partij(en) dan aan Inlenersbeloning.com toerekenbaar is. Indien Inlenersbeloning.com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Abonnee gehouden Inlenersbeloning.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Abonnee in dat geval verwacht mag worden. Mocht Abonnee in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inlenersbeloning.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inlenersbeloning.com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Abonnee. 

11.19 Abonnee is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddelijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Abonnee te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoen aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 kalenderdagen na levering schriftelijk aan Inlenersbeloning.com te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk, middels aangetekend schrijven of middels bevestiging van ontvangst van Inlenersbeloning.com, aan Inlenersbeloning.com te worden gemeld. De melding dient een omschrijving van het gebrek te bevatten, in die mate dat Inlenersbeloning.com in staat is om hierop adequaat te reageren. Abonnee dient Inlenersbeloning.com in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

11.20 Tekortkomingen van Inlenersbeloning.com in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, waaronder overmacht, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen die voor haar rekening komen en geven Abonnee geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronische berichten verkeer, het onverwacht uitvallen van medewerkers of derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, pandemieen e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Inlenersbeloning.com bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. 

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1 Op alle overeenkomsten met Inlenersbeloning.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.

12.3 Inlenersbeloning.com is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aan Abonnee bekendgemaakt en treden na veertien dagen in werking, tenzij Abonnee binnen veertien dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan Inlenersbeloning.com mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en de Overeenkomst opzegt.

12.4 De Overeenkomst bindt Partijen, hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Inlenersbeloning.com is gerechtigd om de Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen over te gedragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij. Abonnee is niet gerechtigd om de Overeenkomst, opdrachtbevestiging of enige daaruit voortvloeiende rechten en/of verplichtingen over te dragen of anderszins te vervreemden, aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlenersbeloning.com.

12.5 Alle uitsluitingen, voorwaarden en clausules die op grond van hun aard bestemd zijn ook na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, zullen na het einde van de Overeenkomst van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot rechts- en forumkeuze en bepalingen over intellectuele eigendom.

12.6 Abonnee stemt ermee in dat Inlenersbeloning.com Abonnee op de Website en ander advertentie- en marketingmateriaal van Inlenersbeloning.com noemt als afnemer van de Dienst