Algemene Voorwaarden Inleners Inlenersbeloning.com B.V.

PDF download

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Inlenersbeloning.com, op alle door Abonnee gedane aanvragen, op alle door Inlenersbeloning.com gedane prijsopgaven, op alle door Abonnee aan Inlenersbeloning.com verstrekte opdrachten en Diensten (ook indien deze niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven) en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Inlenersbeloning.com en Abonnee, alsmede op alle (hierop) voortbouwende Overeenkomsten, alle aanvullende Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Inlenersbeloning.com en Abonnee.

1.2 Afspraken die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk door het management van Inlenersbeloning.com zijn bevestigd of schriftelijk met Inlenersbeloning.com zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de Overeenkomst(en) waarop zij van toepassing zijn verklaard. Mondelingen mededelingen, toezeggingen of afspraken door (personeel van) Inlenersbeloning.com verband houdende met de uitvoering van Overeenkomst hebben geen rechtskracht, tenzij dit door het management van Inlenersbeloning.com schriftelijk is bevestigd of schriftelijk met Inlenersbeloning.com is overeengekomen.

1.3 Waar in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst wordt gesproken over schriftelijk, mag – tenzij anders is bepaald – ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals, maar niet beperkt tot e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.4 Eventueel door Abonnee gehanteerde voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing en worden door Inlenersbeloning.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Inlenersbeloning.com zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

1.6 Aan de opschriften (‘kopjes’) boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. De opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Definities
2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Abonnee:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Licentie op de Dienst heeft afgesloten, eventueel aangevuld met een of meerdere aanvullende Gebruikerslicenties.

Account:

de online omgeving waarbinnen de Dienst, althans de Software, op basis van de Overeenkomst wordt aangeboden aan de Abonnee en waarbinnen de Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), gebruik kunnen maken van de Dienst en waarbinnen de Hoofdgebruiker beheerstaken kan uitvoeren.

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden.

Licentie:

een gebruiksrecht tot de Dienst aan een Inlener.

Dienst:

alle diensten die Inlenersbeloning.com uit hoofde van een Overeenkomst uitvoert, waaronder begrepen kan zijn het aanbieden van een online Software,  het beheer en het verstrekken van de inlenersbeloning door Inleners en het uitvragen en raadplegen daarvan door Uitleners, alsmede bijbehorende consultancy (adviesdiensten), daaronder in ieder geval de dienst CHECKS s te verstaan.

Gebruiker:

een natuurlijke persoon die werkzaam is voor Abonnee en door een Hoofdgebruiker toegang heeft verkregen tot de Dienst op grond van een Gebruikerslicentie.

Gebruikerslicenties:

een sublicentie, gekoppeld aan de Licentie, voor het gebruik van de Dienst door een Gebruiker.

Hoofdgebruiker:

een door Abonnee aangestelde Gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de registratie en de Overeenkomst van Abonnee.

Inlener:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht en ten behoeve van wie een
Uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden.

Inlenersbeloning.com:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inlenersbeloning.com B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71907149 en gevestigd aan Europark 3, 4904 SX in Oosterhout.

Overeenkomst:

de Overeenkomst tussen Inlenersbeloning.com en Abonnee,
op basis waarvan al dan niet tegen betaling de Hoofdgebruiker en een of meerdere eventuele Gebruiker(s) toegang krijgen tot de Dienst
en waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken. In onderhavige
Algemene Voorwaarden wordt een overeenkomst waarbij geen kosten verbonden  zijn aan de Licentie (een licentievergoeding) een “free overeenkomst” genoemd en een overeenkomst waarbij wel kosten verbonden zijn aan de Licentie een  “full overeenkomst” genoemd. Daar waar in deze Algemene Voorwaarden  gesproken wordt over Overeenkomst, wordt zowel de full overeenkomst, als de free overeenkomst bedoeld.

Software:

de door Inlenersbeloning.com ten behoeve van Abonnee ter beschikking te stellen computerprogramma’s

Partij(en):

Abonnee en/of Inlenersbeloning.com. 

Uitlener:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan een Inlener arbeidskrachten ter
beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van de Inlener.

Website:

de website van Inlenersbeloning.com, bereikbaar via www.inlenersbeloning.com / mijn.inlenersbeloning.com/ , alsmede alle onderliggende pagina’s.

2.2 Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

Artikel 3. Dienst
3.1 Inlenersbeloning.com zal zich naar beste kunnen inspannen haar Diensten met zorg uit te voeren. Alle Diensten van Inlenersbeloning.com worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting (en zodoende uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverplichting).

3.2 Inlenersbeloning.com is niet gehouden bij de uitvoering van haar Diensten aanwijzingen van Abonnee, Hoofdgebruiker of Gebruiker op te volgen. In het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreffen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen.

3.3. De Dienst, althans de Software, wordt aangeboden via de Website. Het onderdeel van de Dienst dat is bestemd voor Inleners is, na het sluiten van de Overeenkomst met Abonnee, toegankelijk voor Abonnee, althans Hoofdgebruikers en een of meerdere eventuele Gebruikers.

3.4 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst/Website. De gebruikservaring van Hoofdgebruiker en Gebruikers, kan afhankelijk zijn van de door hen gebruikte hardware en software, waaronder het apparaat, het besturingssysteem en de webbrowser.

3.5 De Dienst, althans de Software, is een generiek product. De Abonnee aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Inlenersbeloning.com zal zich ervoor inspannen dat de Dienst, althans de Software, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en tijdig wordt aangepast aan relevante wet- en regelgeving, doch Inlenersbeloning.com staat er niet voor in dat de Dienst te allen tijde actueel, accuraat en foutloos is. Inlenersbeloning.com staat er voorts niet voor in dat de Dienst te allen tijde voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zodoende steeds tijdig wordt aangepast aan wijzingen in relevante wet- en regelgeving.

3.6 Indien Abonnee gebruikt maakt van de meehelpfunctie – dat wil zeggen de functie binnen de Software waarbij de Uitlener op verzoek van Inlener binnen in het Account van Inlener gegevens kan invullen – is en blijft Inlener zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie en de verkregen uitkomsten hiervan. Inlenersbeloning.com garandeert nimmer dat gegevens (daaronder tevens, doch niet uitsluitend, de door Inlenersbeloning.com aangeboden CAO-database te verstaan), waaronder de opgegeven inlenersbeloningen, juist zijn. Inlenersbeloning.com is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de door Abonnee en Uitleners door middel van de Dienst geregistreerde gegevens en de door Abonnee en Uitleners gebruikte gegevens. Abonnee is en blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie, ongeacht waarvan de informatie afkomstig is en ongeacht door wie de informatie is aangeleverd, alsmede voor de met die informatie verkregen uitkomsten die door middel van gebruik van de Dienst/Software/Website wordt verkregen. Inlenersbeloning.com is nimmer aansprakelijk voor de uitkomst hiervan ook al is dezen in strijd met de wet- en regelgeving.

3.7 Inlenersbeloning.com garandeert niet dat de Dienst /Software/ Website/Supportdesk te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Inlenersbeloning.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Abonnee voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) onbereikbaar zijn van de Dienst / Software / Website / Supportdesk.

3.8 Abonnee zal niet niet-geautoriseerd, onwettig, in strijd met de Overeenkomst of onoorbaar gebruik maken van de Diensten van Inlenersbeloning.com.

3.9 Inlenersbeloning.com is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Dienst aan te brengen.

3.10 Inlenersbeloning.com is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Abonnee, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op in de Dienst/Software en/of de Website aan te brengen en (ii) de Dienst/Software of de Website (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/of continuïteit van de Dienst/Software of de Website.

3.11 Inlenersbeloning.com is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

3.12 Abonnee is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken/Diensten/Software aan hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Abonnee te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoen aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 kalenderdagen na levering schriftelijk aan Inlenersbeloning.com te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk, middels aangetekend schrijven of middels bevestiging van ontvangst van Inlenersbeloning.com, aan Inlenersbeloning.com te worden gemeld. De melding dient een omschrijving van het gebrek te bevatten, in die mate dat Inlenersbeloning.com in staat is om hierop adequaat te reageren. Abonnee dient Inlenersbeloning.com in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

3.13 De Supportdesk is in beginsel – en uitdrukkelijk enkel een alleen voor zover dit tot de mogelijkheden behoort – geopend op werkdagen (dat wil zeggen kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende Nederlandse feestdagen) van 9:00 uur tot 12:15 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. Inlenersbeloning.com heeft het recht om de openingstijden te wijzigen en de Supportdesk vervroegd te sluiten. De aankondiging hiervan geschiedt, voor zover dit van Inlenersbeloning.com kan worden verlangd, op zijn minst drie dagen vooraf via de website van Inlenersbeloning.com.

3.14 Voor alle (zowel mondeling als schriftelijk) door Inlenersbeloning.com genoemde uitvoertermijnen, geldt dat Inlenersbeloning.com hier uitdrukkelijk niet aan gebonden is, althans de Abonnee/Hoofdgebruiker/Gebruiker daaraan nimmer enig recht kan ontlenen. Te allen tijde gaat het enkel en alleen om streefdata.

Artikel 4. Gebruik
4.1 Door het registreren van Abonnee verklaart de Hoofdgebruiker namens Abonnee (en onder haar uitdrukkelijke verantwoordelijkheid) dat Abonnee een Inlener is zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden. Hoofdgebruiker verklaart namens Abonnee bevoegd te zijn tot het verrichten van de registratie en het aangaan van eventuele aanvullende overeenkomsten/vervolgovereenkomsten/en het uitvoeren van rechtshandelingen. Abonnee is steeds verantwoordelijk voor de Hoofdgebruiker en Gebruikers en staat voor hun handelen in.

4.2 Abonnee mag de Dienst uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken. Een Gebruikerslicentie is persoonsgebonden. Gebruik door een ander dan de daaraan verbonden natuurlijke persoon is niet toegestaan.

4.3 Abonnee staat ervoor in dat Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), namens Abonnee uitsluitend juiste, volledige en actuele informatie registreren door middel van de Dienst. Onder informatie, zoals bedoeld in de vorige volzin, moet in ieder geval de namens Abonnee geregistreerde inlenersbeloningen worden verstaan. Teneinde de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens te bewaken, verleent Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), namens Abonnee medewerking aan periodieke verzoeken van Inlenersbeloning.com om de geregistreerde gegevens op juistheid, volledigheid en actualiteit te controleren en, voor zover deze niet meer juist, volledig of actueel zijn, bij te werken, zonder dat dit met zich meebrengt dat Inlenersbeloning.com verantwoordelijk is voor de aangeleverde informatie alsmede voor de met die informatie verkregen uitkomsten die door middel van gebruik van de Dienst wordt verkregen.  Inlenersbeloning.com is nimmer aansprakelijk voor de uitkomst hiervan ook al is dezen in strijd met de wet- en regelgeving.

4.4 Gebruik van de Dienst garandeert nimmer dat Uitleners, met wie Inlener middels de Dienst gegevens deelt, de door of namens Hoofdgebruiker geregistreerde beloningsregeling toepassen.

4.5 Hoofdgebruiker bepaalt wie hij middels de Dienst toegang verstrekt tot de namens Abonnee geregistreerde gegevens. Inlenersbeloning.com is niet verantwoordelijk voor enige handeling die personen na het verkrijgen van die toegang verrichten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het delen, wijzigen, aanvullen van de door middels de Dienst vervaardigde gegevens. Abonnee verklaart en garandeert dat hij zich niet heeft aangemeld met een valse identiteit en geen onjuiste gegevens heeft verstrekt om toegang te krijgen tot de Dienst. Voorts verklaart en garandeert Abonnee dat zijn factuurgegevens te allen tijde juist en actueel zijn.

4.6 Door of middels de Dienst vervaardigde documenten, zoals rapporten, adviezen, correspondentie, contracten, Software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Abonnee. De documenten worden enkel ten behoeve van de Abonnee geraadpleegd en gebruikt. Voorts is het niet toegestaan om die documenten te wijzigen of aan te vullen.

4.7 In het geval Inlenersbeloning.com vermoedt dat door of namens Abonnee in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere verplichtingen wordt of is gehandeld, of dat door of namens Abonnee op enigerlei wijze misbruik wordt of is gemaakt van de Dienst, kan Inlenersbeloning.com Abonnee, althans Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), onmiddellijk de toegang tot de Dienst ontzeggen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden en aan Abonnee een onmiddellijk opeisbare boete in rekening brengen van € 2.000,00. Na ontbinding ten gevolge van de overtreding of het misbruik bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van abonnementsgelden. Een en ander laat een aanspraak op schadevergoeding, die Inlenersbeloning.com ten gevolge van overtreding of het misbruik op heeft, onverlet.

4.8 Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), dan wel de Uitlener via de meehelpfunctie met behulp van de Dienst verricht(en).

4.9 Abonnee verklaart ermee bekend en akkoord te zijn dat Inlenersbeloning.com op verzoek van handhavende of controlerende instanties inzage kan geven in de namens Abonnee geregistreerde inlenersbeloning.

4.10 Abonnee zal zijn computersystemen adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. Abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures in zijn organisatie alsmede de beveiliging van de computersystemen van de gehele organisatie.

4.11 Abonnee zal toereikende maatregelen nemen om wachtwoorden en vergelijkbare informatie vertrouwelijk te houden, om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen toegang (kunnen) hebben tot de Dienst. Inlenersbeloning.com mag ervan uitgaan dat alles dat vanaf het account van Abonnee gebeurt, onder verantwoordelijkheid van Abonnee gebeurt. Indien Abonnee weet of vermoedt dat wachtwoorden of vergelijke informatie door niet-geautoriseerde personen worden gebruikt, zal Abonnee Inlenersbeloning.com hiervan onverwijld in kennis stellen. Inlenersbeloning.com zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die Abonnee lijdt doordat niet-geautoriseerd of onwettig gebruik wordt gemaakt van de Diensten of gegevens door een derde.

4.12 In afwijking van het tweede lid van dit artikel kunnen een door Abonnee aangewezen derde die de loonadministratie van Inlener uitvoert en/of aanverwante administratieve diensten verricht ten behoeve van Abonnee een tijdelijke Gebruikerslicentie aanmaken. Inlenersbeloning.com kan bewijs van de contractuele relatie, op basis waarvan de derde de loonadministratie van Inlener uitvoert en/of aanverwante administratieve diensten verricht, verlangen. Zowel deze derde als de Inlener zijn verplicht om aan een dergelijk verzoek binnen 48 uur mee te werken. In het geval Inlenersbeloning.com vermoedt dat sprake is van misbruik van deze regeling dan is lid 4.7 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 5. De Overeenkomst
5.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Inlenersbeloning.com (waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend te verstaan offertes, prijsopgaven en kostenbegrotingen) zijn geheel vrijblijvend (ook als er een geldigheidstermijn is genoemd), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

5.2 Abonnee dient alle gegevens, inlichtingen en bescheiden die door Inlenersbeloning.com worden gevraagd en/of voor de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst van belang zouden kunnen zijn, volledig en correct aan Inlenersbeloning.com te verschaffen. Abonnee staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Inlenersbeoloning.com verstrekte gegevens. Abonnee vrijwaart Inlenersbeloning.com voor schade en kosten die het gevolg van zijn onjuiste of onvolledige gegevens die door Abonnee verstrekt zijn. Indien Abonnee de door Inlenersbeloning.com verzochte gegevens of informatie niet beschikbaar stelt, is Inlenersbeloning.com gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen jegens Abonnee op te schorten, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden.Inlenersbeloning.com is niet gebonden aan eventueel door of namens haar verstrekte beschrijvingen en brochures. Afwijkingen hiervan geven Abonnee dan ook nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.3 De Overeenkomst komt ten aanzien van een free overeenkomst tot stand doordat een Inlener zich registreert via de Website en die aanmelding aan hem door Inlenersbeloning.com wordt bevestigd. Bij de registratie wordt er, onder verantwoordelijkheid van Abonnee, een Hoofdgebruiker aangewezen. Nadat Abonnee met een free overeenkomst gebruik wil maken van de functies van de Software waarvoor Abonnee een betaling verschuldigd is en waar een full overeenkomst voor nodig is, dan kan Abonnee dit binnen het Account aanvragen en/of de daarvoor benodigde informatie via het Account verzenden aan Inlenersbeloning.com. Deze (aanvullende) Overeenkomst (dat wil zeggen dus de full overeenkomst) komt tot stand na verzending van de bevestiging van onder andere het betalingstarief/betalingstermijnen door Inlenersbeloning.com binnen de Software/het Account aan Abonnee.

5.4. De Licentie wordt verstrekt voor de duur van ten minste twaalf hele kalendermaanden. De duur van de Overeenkomst is gelijk aan de duur van de Licentie. De full overeenkomst kan – anders dan de free overeenkomst – niet tussentijds worden beëindigd, onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

5.5 Inlenersbeloning.com is niet gebonden aan eventueel door of namens haar verstrekte beschrijvingen en brochures. Afwijkingen hiervan geven Abonnee dan ook nimmer recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.6 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij Abonnee de full overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand voor het einde van de betreffende Overeenkomst. De bewijslast en het risico voor tijdige opzegging rust bij Abonnee. De free overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen.

5.7 Abonnee is gehouden Inlenersbeloning.com direct te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.8 Inlenersbeloning.com is bevoegd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Inlenersbeloning.com is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan wel door deze derden veroorzaakte schade.

5.9 Bij het verstrekken van de inlenersbeloning door Inlener aan Uitlener middels een free overeenkomst, dient Uitlener te beschikken over een full overeenkomst om de inlenersbeloning te kunnen inzien.  De Inlener heeft de mogelijkheid om in plaats van een free overeenkomst een full overeenkomst aan te gaan. In die situatie kan de Inlener onbeperkt aan iedere Uitlener verstrekken, waarna de Uitlener de inlenersbeloning altijd na het sluiten van een Overeenkomst met Inlenersbeloning.com kan inzien.

Artikel 6. Prijs en betaling
6.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Inlenersbeloning.com kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s. Abonnee dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

6.2. Indien Inlener per jaar onbeperkt tot verstrekking van de inlenersbeloning wil overgaan, kan zij hiervoor bij Inlenersbeloning.com een full overeenkomst sluiten, waarvoor een vast bedrag per jaar per werkmaatschappij wordt overeengekomen.

6.3 Betaling van de licentievergoeding zal middels automatische incasso geschieden, conform de na registratie door Abonnee gekozen betalingstermijnen en conform de bij iedere verschuldigde (deel)betaling verstrekte facturen. Abonnee zorgt voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. Indien een verschuldigd bedrag niet kan worden geïncasseerd om welke reden dan ook (bijvoorbeeld bij stornering of onvoldoende saldo), worden administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 25,00. Abonnee is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. Bij vooruitbetaling van de volledige vergoeding is tevens de optie beschikbaar om de vergoeding direct per bank te voldoen. Indien de geen automatische incasso is overeengekomen, zullen alle facturen door Abonnee worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Abonnee binnen 14 dagen na factuurdatum de betreffende factuur betalen. Abonnee is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

6.4 In het geval dat de Overeenkomst start op een dag die niet samenvalt met de eerste dag van een maand, voldoet Abonnee voor het resterende gedeelte, vanaf de dag van het afsluiten van de Overeenkomst tot aan de eerste dag van de eerstvolgende maand, een deelbetaling (naar rato).

6.5 Indien Inlener en Uitlener beiden een Overeenkomst hebben gesloten waarbij zij tot betaling verplicht zijn (een full overeenkomst), kan dit nimmer leiden tot de verplichting zijdens Inlenersbeloning.com tot restitutie van (een deel van) de overeengekomen licentievergoeding aan één of beide partijen.

6.6 Inlenersbeloning.com heeft te allen tijde het recht om haar prijzen te wijzigen. Inlenersbeloning.com zal een prijswijziging tenminste dertig dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van die wijziging aan Abonnee mededelen. Een prijswijziging wordt geacht door Abonnee te zijn geaccepteerd en treedt op de door Inlenersbeloning.com aangegeven ingangsdatum in werking, tenzij Abonnee binnen dertig dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan Inlenersbeloning.com mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert en de Overeenkomst opzegt.

6.7 De licentievergoeding wordt – met inachtneming van artikel 6.2 – berekend op basis van de duur van de overeenkomst en zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst in termijnen per week, per twee weken, per vier weken, per maand vooraf verschuldigd zijn. Afhankelijk van de totale licentievergoeding, worden de opties voor termijnbetaling weergegeven binnen het Account van Abonnee (max € 5.000,- incl. BTW per termijn). Abonnee kiest bij het aangaan van de Licentie het gewenste aantal termijnen uit de beschikbare opties die binnen het Account van Abonnee worden weergegeven.

6.8 Abonnee is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.9 Indien Abonnee een ter zake van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet, of niet binnen de overeengekomen termijn heeft voldaan of door Inlenersbeloning.com niet conform artikel 6.3 kan worden geïncasseerd om welke reden dan ook (bijvoorbeeld stornering of onvoldoende saldo) en Abonnee vervolgens niet alsnog binnen zeven dagen, uit eigen beweging en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, na afloop van de oorspronkelijke betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hem de toegang tot zijn Account, alsmede de toegang tot een of meerdere accounts van aan hem verbonden Gebruikers, ontzegd zonder dat zulks afbreuk doet aan de verschuldigde kosten voor de Licentie en een of meerdere Gebruikerslicenties en zonder dat Inlenersbeloning.com aansprakelijk is voor enige door Abonnee of derden hierdoor geleden schade. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de ontzegging onmiddellijk opgeheven. Inlenersbeloning.com brengt voor de ontzegging en de opheffing daarvan € 250,00 (exclusief BTW) in rekening.

6.10 Indien Abonnee niet of niet volledig binnen de betalingstermijn betaalt, is Abonnee direct, na het aflopen van de zeven dagen als bedoeld in lid 10 van dit artikel, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

6.11 Vanaf de dag van verzuim is de Abonnee over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd ex artikel 6:119a BW, verhoogd met 2%. Tevens is Abonnee in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 250,00 (exclusief BTW).

6.12 Indien de Abonnee een factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, dan wel binnen 14 dagen na de genoemde termijn in artikel 6.6. schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan Inlenersbeloning.com te melden. Na deze periode vervalt het recht van Abonnee om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op de Abonnee. Betwisting van de factuur ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting. De Abonnee is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een (al dan niet terechte) tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

6.13 Indien Inlenersbeloning.com op verzoek of met voorafgaande instemming van Abonnee werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Abonnee worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Inlenersbeloning.com. Inlenersbeloning.com is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen de Dienst, de Website, de Software, het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, de database opbouw, de gebruiksmogelijkheden en de broncode van de Dienst berusten uitsluitend bij Inlenersbeloning.com, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en worden nimmer aan Abonnee overgedragen. Abonnee verkrijgt uitsluitend een eigen niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-verpandbaar gebruiksrecht welke hem bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet worden toegekend.

7.2 Het is Inlenersbeloning.com toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van werken, inclusief maar niet beperkt tot de Dienst, tegen onrechtmatig gebruik.

7.3 Het is Abonnee niet toegestaan de Diensten, althans de Software, geheel of gedeeltelijk te reverse engineren, decompileren, deassembleren, te  vertalen of anderszins te wijzigen, noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de Software te creëren, behoudens het gebruik toegestaan bij de wet.

7.4 De Overeenkomst heeft geen overdracht van enig recht of goed tot gevolg. Aan Abonnee en eventuele (Hoofd)Gebruikers komt op grond van de Overeenkomst slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar  gebruiksrecht toe.

Artikel 8. Gevolgen niet nakomen
8.1 Indien Abonnee niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, een of enige andere van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met Inlenersbeloning.com niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Abonnee failliet is verklaard, aan Abonnee surseance van betaling is verleend, Abonnee onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin Abonnee niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, en in geval Abonnee door Inlenersbeloning.com verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en Abonnee deze zekerheden niet heeft verstrekt en/of deze zekerheden onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van Inlenersbeloning.com onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Abonnee van rechtswege in verzuim. Inlenersbeloning.com is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met Abonnee en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen. Na ontbinding bestaat geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van abonnementsgelden/licentievergoedingen. In het geval van opzegging, opschorting of ontbinding is Inlenersbeloning.com op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daaruit voortkomt.

8.2 Over de tijd dat Abonnee met de betaling in verzuim is, is Abonnee over het aan Inlenersbeloning.com verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, verhoogd met 2%.

8.3 Nadat Abonnee in verzuim is, is Inlenersbeloning.com bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Abonnee, zulks met een minimum van € 250,00 (exclusief BTW).

Artikel 9. Overmacht
9.1 Inlenersbeloning.com is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, noch zal zij jegens Abonnee aansprakelijk zijn in geval zij haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet na kan komen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Inlenersbeloning.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen jegens de ander na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog(sgevaar), oproer, molest, stakingen, brand, pandemie, epidemie, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9.2 Indien een situatie van overmacht meer dan negentig dagen voortduurt is Inlenersbeloning.com gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting van vergoeding van schade, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Abonnee niet van zijn verplichting tot betaling van hetgeen is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Abonnee is steeds verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de juiste toepassing van de Dienst en de Software door Hoofdgebruiker alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s). Gebruik van de Dienst en de Software geschiedt op eigen risico.

10.2 Indien Inlenersbeloning.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Abonnee slechts aansprakelijk voor vergoeding van de door die Abonnee geleden directe schade.

10.3 De eventuele aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Inlenersbeloning.com wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, of is daarmee niet alle schade gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde in het geval van een full overeenkomst beperkt tot ten hoogste 10% van de totale factuurwaarde van een Licentie van het betreffende jaar. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Inlenersbelonng.com beperkt tot € 10.000,00 (tienduizend) euro.

10.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals schade wegens gederfde winst of niet gerealiseerde besparingen, reputatieschade of andere indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek, of de voorkoming of beperking hiervan.

10.5 Inlenersbeloning.com is niet aansprakelijk voor schade van Abonnee en/of derden als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, diefstal en/of beschadiging.

10.6 Abonnee vrijwaart Inlenersbeloning.com volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Inlenersbeloning.com aan Abonnee geleverde zaken/Diensten en respectievelijk de door Inlenersbeloning.com verrichte werkzaamheden, alsmede tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade als bedoeld in artikel 10.5.

10.7 Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet of grove schuld van Inlenersbeloning.com en/of van haar tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

10.8 Tenzij nakoming door Inlenersbeloning.com blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomt slechts indien Abonnee Inlenersbeloning.com onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Inlenersbeloning.com ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Inlenersbeloning.com in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Abonnee de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Inlenersbeloning.com meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Inlenersbeloning.com vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Abonnee voor het verstrijken van die termijn, een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 11. Inlenersbeloning.com CHECKS
11.1 Inlenersbeloning.com CHECKS✓ kan alleen worden afgenomen door een Abonnee met een Full Overeenkomst bij Inlenersbeloning.com

11.2 Inlenersbeloning.com biedt aan Inleners consultancy genaamd CHECKS✓ met een indicatieve uitvoertermijn van maximaal 30 werkdagen. Deze termijn geldt uitdrukkelijk als streefdata en bindt Inlenersbeloning.com dan ook niet.

11.3 Voor afname van de CHECKS✓ dienen credits te worden aangeschaft. Na aanschaf van de credits dienen deze binnen 1 kalenderjaar te zijn ingezet.   

11.4 Niet afgenomen credits komen na 1 (één) kalenderjaar te vervallen. 

11.5 Inlenersbeloning.com zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering zo goed mogelijk uit te voeren en worden in alle gevallen uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, nooit op basis van een resultaatverplichting;

11.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, geldt wat betreft de dienst CHECKS✓  een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Abonnee niet of niet volledig binnen de betalingstermijn betaalt, is Abonnee direct, na het aflopen van de zeven dagen, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van verzuim is de Abonnee over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, verhoogd met 2%. verschuldigd. Tevens is Abonnee in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 250,00 (exclusief BTW).

11.7 De uitvoeringstermijn van de CHECKS✓ dienstverlening vangt niet eerder aan dan nadat Abonnee de betalingsverplichting voor de afgenomen credits heeft voldaan, beschikt over voldoende credits voor de uit te voeren check(s) en aan Inlenersbeloning.com de benodigde gegevens en materialen, voor uitvoering van de check, ter beschikking heeft gesteld.

11.8 Indien schade ontstaat, doordat Inlenersbeloning.com B.V. uitgaat van verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan is Inlenersbeloning.com hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Inlenersbeloning.com kenbaar was c.q. behoorde te zijn. 

11.9 Alle door Inlenersbeloning.com verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, correspondentie, contracten, Software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Abonnee en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlenersbeloning.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. 

11.10 Inlenersbeloning.com heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage op het kantoor van Inlenersbeloning.com. De aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Inlenersbeloning.com ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende check. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com – in afwijking van artikel 10.3 beperkt tot € 5.000,00 (vijfduizend euro). 

11.11 Indien schade ontstaat, doordat Inlenersbeloning.com uitgaat van verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan is Inlenersbeloning.com hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Inlenersbeloning.com kenbaar was c.q. behoorde te zijn. 

11.12 Indien Abonnee in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Inlenersbeloning.com gehouden is, dan is Abonnee aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inlenersbeloning.com daardoor direct of indirect ontstaan. 

11.13 Abonnee vrijwaart Inlenersbeloning.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere partij(en) dan aan Inlenersbeloning.com toerekenbaar is. Indien Inlenersbeloning.com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Abonnee gehouden Inlenersbeloning.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Abonnee in dat geval verwacht mag worden. Mocht Abonnee in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inlenersbeloning.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inlenersbeloning.com en derden daardoor ontstaan, inclusief volledige advocaatkosten, komen integraal voor rekening en risico van Abonnee. 

Artikel 12. Privacy, gegevensverwerking en geheimhouding
12.1 Abonnee zal de geldende privacywetgeving, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en/of andere op enig moment geldende wet- en regelgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens naleven. Abonnee zal Inlenersbeloning.com desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Abonnee uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van die wet- en regelgeving.

12.2 Abonnee vrijwaart Inlenersbeloning.com tegen alle aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst/ Diensten en van  eventuele overige derden in verband met de niet-naleving van de in het vorige lid genoemde verplichtingen, onverminderd de overige rechten van Inlenersbeloning.com.

12.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Inlenersbeloning.com door Abonnee worden verwerkt, ligt volledig bij Abonnee. Abonnee staat er tegenover Inlenersbeloning.com voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

12.4 Partijen zullen ervoor zorgdragen dat informatie die zij van de ander ontvangen en waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen de vertrouwelijke informatie welke hem ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. De gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid. De geheimhouding geldt niet voor Inlenersbeloning.com indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechtelijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Inlenersbeloning.com.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen met Inlenersbeloning.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.

13.3 Inlenersbeloning.com is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In het geval zich een dergelijke wijziging voordoet, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden bij het eerstvolgende inlogmoment via de Software aan de Abonnee/Hoofdgebruiker/Gebruiker bekendgemaakt. De Abonnee/Hoofdgebruiker/Gebruiker dient de Algemene Voorwaarden te accepteren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen met onmiddellijke ingang doorgevoerd worden.

13.4 Alle uitsluitingen, voorwaarden en clausules die op grond van hun aard bestemd zijn ook na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, zullen na het einde van de Overeenkomst van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot rechts- en forumkeuze en bepalingen over intellectuele eigendom, aansprakelijkheden, privacy en geheimhouding.

13.5 Abonnee stemt ermee in dat Inlenersbeloning.com Abonnee op de Website en ander advertentie- en marketingmateriaal van Inlenersbeloning.com noemt als afnemer van de Dienst.

13.6 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling.

13.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 13 mei 2022.