Algemene voorwaarden inleners

Versie: 15 maart 2021

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Inlenersbeloning.com door of namens Abonnees.

1.2 Afspraken die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn slechts van toepassing indien zij schriftelijk door Inlenersbeloning.com zijn bevestigd of schriftelijk met Inlenersbeloning.com zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de Overeenkomst(en) waarop zij van toepassing zijn verklaard.

1.3 Eventueel door Abonnee gehanteerde voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing en worden door Inlenersbeloning.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Inlenersbeloning.com zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

1.5 Aan de opschriften (‘kopjes’) boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. De opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Definities
2.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Abonnee:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die is geregistreerd voor het gebruik van de Dienst.

Account:

de online omgeving waarbinnen de Dienst wordt aangeboden aan de Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), en waarbinnen de Hoofdgebruiker beheerstaken kan uitvoeren.

Algemene Voorwaarden:

deze algemene voorwaarden.

Dienst:

de dienst van Inlenersbeloning.com, bestaande uit een online software voor de registratie, het beheer en het delen van de inlenersbeloning door Inleners en het uitvragen en raadplegen daarvan door Uitleners.

Gebruiker:

een natuurlijke persoon die werkzaam is voor Abonnee en door een Hoofdgebruiker toegang heeft verkregen tot de Dienst.

Hoofdgebruiker:

een door Abonnee aangestelde Gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de registratie van Abonnee.

Inlener:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon in opdracht en ten behoeve van wie een Uitlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden.

Inlenersbeloning.com:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inlenersbeloning.com B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71907149 en gevestigd aan Europark 3, 4904 SX in Oosterhout.

Partij(en):

Abonnee en/of Inlenersbeloning.com.

Uitlener:

iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan een Inlener arbeidskrachten ter beschikking stelt voor het verrichten van werkzaamheden onder leiding en toezicht van de Inlener.

Website:

de website van Inlenersbeloning.com, bereikbaar via www.inlenersbeloning.com alsmede alle onderliggende pagina’s.

2.2 Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt.

Artikel 3. Dienst
3.1 De Dienst wordt aangeboden via de Website. Het onderdeel van de Dienst dat is bestemd voor Inleners is, na registratie van Abonnee, toegankelijk voor Hoofdgebruikers en een of meerdere eventuele Gebruikers.

3.2 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. De gebruikservaring van Hoofdgebruiker en Gebruikers, kan afhankelijk zijn van de door hen gebruikte hardware en software, waaronder het apparaat, het besturingssysteem en de webbrowser.

3.3 De Dienst is een generiek product. De Abonnee aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Inlenersbeloning.com staat er niet voor in dat de Dienst te allen tijde actueel, accuraat en foutloos is.

3.4 Inlenersbeloning.com garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Inlenersbeloning.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Abonnee voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) onbereikbaar zijn van de Dienst of Website.

3.5 Inlenersbeloning.com is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de de Dienst aan te brengen.

3.6 Inlenersbeloning.com is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens Abonnee, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op in de Dienst en/of de Website aan te brengen en (ii) de Dienst of de Website (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/of continuïteit van de Dienst of de Website.

3.7 Inlenersbeloning.com is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 4. Gebruik
4.1 Door het registreren van Abonnee verklaart de Hoofdgebruiker dat Abonnee een Inlener is zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden. Hoofdgebruiker verklaart tevens werkzaam te zijn voor Abonnee en verklaart bevoegd te zijn tot het verrichten van de registratie. Door het aanmaken van Gebruikers verklaart Hoofdgebruiker dat de betreffende personen werkzaam zijn voor- en onder de verantwoordelijkheid vallen van Abonnee

4.2 Abonnee staat ervoor in dat Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), namens Abonnee uitsluitend juiste, volledige en actuele informatie registreren door middel van de Dienst. Onder informatie, zoals bedoeld in de vorige volzin, moet in ieder geval de namens Abonnee geregistreerde inlenersbeloningen worden verstaan. Teneinde de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens te bewaken, verleent Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), namens Abonnee medewerking aan periodieke verzoeken van Inlenersbeloning.com om de geregistreerde gegevens op juistheid, volledigheid en actualiteit te controleren en, voor zover deze niet meer juist, volledig of actueel zijn, bij te werken.

4.3 Gebruik van de Dienst garandeert nimmer dat Uitleners, met wie Inlener middels de Dienst gegevens deelt, de door of namens Hoofdgebruiker geregistreerde beloningsregeling toepassen.

4.4 Hoofdgebruiker bepaalt wie hij middels de Dienst toegang verstrekt tot de namens Abonnee geregistreerde gegevens. Inlenersbeloning.com is niet verantwoordelijk voor enige handeling die personen na het verkrijgen van die toegang verrichten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het delen, wijzigen, aanvullen van de door middels de Dienst vervaardigde gegevens.

4.5 In het geval Inlenersbeloning.com vermoedt dat door of namens Abonnee in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere verplichtingen wordt of is gehandeld, of dat door of namens Abonnee op enigerlei wijze misbruik wordt of is gemaakt van de Dienst, kan Inlenersbeloning.com Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), onmiddellijk de toegang tot de Dienst ontzeggen en aan Abonnee een onmiddellijk opeisbare boete in rekening brengen van € 2.000,00. Een en ander laat een aanspraak op schadevergoeding, die Inlenersbeloning.com ten gevolge van overtreding of het misbruik op Abonnee heeft, onverlet.

4.6 Abonnee is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die Hoofdgebruiker, alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s), met behulp van de Dienst verricht(en).

4.7 Abonnee verklaart ermee bekend en akkoord te zijn dat Inlenersbeloning.com op verzoek van handhavende of controlerende instanties inzage kan geven in namens Abonnee geregisteerde inlenersbeloning.

Artikel 5. Intellectueel eigendom
5.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder begrepen de Dienst, de Website, het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, de databaseopbouw, de gebruiksmogelijkheden en de broncode van de Dienst berusten uitsluitend bij Inlenersbeloning.com, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Abonnee verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht welke hem bij deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en de wet worden toegekend.

5.2 Het is Inlenersbeloning.com toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van werken, inclusief maar niet beperkt tot de Dienst, tegen onrechtmatig gebruik.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht, noch zal de ene Partij jegens de andere Partij aansprakelijk zijn in geval die partij haar verplichtingen niet na kan komen door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Inlenersbeloning.com, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van het internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en algemene vervoersproblemen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Abonnee is steeds verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de juiste toepassing van de Dienst door Hoofdgebruiker alsmede een of meerdere eventuele Gebruiker(s). Gebruik van de Dienst geschiedt op eigen risico.

7.2 Indien Inlenersbeloning.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is zij tegenover Abonnee slechts aansprakelijk voor vergoeding van de door die Hoofdgebruiker geleden directe schade.

7.3 De eventuele aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Inlenersbeloning.com wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, te allen tijde beperkt tot € 200,-.

7.4 Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of niet gerealiseerde besparingen, reputatieschade of andere indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek, of de voorkoming of beperking hiervan.

7.5 Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet of grove schuld van Inlenersbeloning.com en/of van haar tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

7.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Hoofdgebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Inlenersbeloning.com meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Inlenersbeloning.com vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Hoofdgebruiker voor het verstrijken van die termijn, een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

Artikel 8. Inlenersbeloning.com CHECKS✓

8.1 Inlenersbeloning.com CHECKS✓ kan alleen worden afgenomen door een actief abonnee/in combinatie met een actief abonnement bij Inlenersbeloning.com

8.2. Inlenersbeloning.com biedt aan inleners de check “cao inlener” met een indicatieve uitvoertermijn van maximaal 10 werkdagen. De overige checks zijn voor uitleners en derhalve voor inleners niet beschikbaar. Additionele dienstverlening is in overleg in te plannen tegen een nader te bepalen aantal credits. 

8.3 Voor afname van de CHECKS✓ dienen credits te worden aangeschaft. Na aanschaf van de credits dienen deze binnen 1 kalenderjaar te zijn ingezet.   

8.4 Niet afgenomen credits komen na 1 (één) kalenderjaar te vervallen. 

8.5. Inlenersbeloning.com zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren en worden in alle gevallen uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, nooit op basis van een resultaatverplichting;

8.6. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Abonnee niet of niet volledig binnen de betalingstermijn betaalt, is Abonnee direct, na het aflopen van de zeven dagen, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van verzuim is de Abonnee over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Tevens is Abonnee in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 99,00 (exclusief BTW).

8.7. De uitvoeringstermijn vangt de CHECKS✓ dienstverlening vangt niet eerder aan dan nadat Abonnee de betalingsverplichting voor de afgenomen credits heeft voldaan, beschikt over voldoende credits voor de uit te voeren check(s) en aan Inlenersbeloning.com de benodigde gegevens en materialen, voor uitvoering van de check, ter beschikking heeft gesteld.

8.8. Indien schade ontstaat, doordat Inlenersbeloning.com B.V. uitgaat van de door Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens dan is Inlenersbeloning.com hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Inlenersbeloning.com kenbaar was c.q. behoorde te zijn. 

8.9. Alle door Inlenersbeloning.com verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, correspondentie, contracten, software enzovoort zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Abonnee en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inlenersbeloning.com worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. 

8.10. Inlenersbeloning.com heeft een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De polis ligt ter inzage op het kantoor van Inlenersbeloning.com. De aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraard van Inlenersbeloning.com ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende check. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Inlenersbeloning.com beperkt tot € 5.000,- (vijfduizend euro). 

8.11. Inlenersbeloning.com sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8.12 Indien Abonnee in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Inlenersbeloning.com gehouden is, dan is Abonnee aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Inlenersbeloning.com daardoor direct of indirect ontstaan. 

8.13. Inlenersbeloning.com is bevoegd om derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens Abonnee te aanvaarden. 

8.14. Inlenersbeloning.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derde(n).

8.15 Abonnee vrijwaart Inlenersbeloning.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere partij(en) dan aan Inlenersbeloning.com toerekenbaar is. Indien Inlenersbeloning.com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Abonnee gehouden Inlenersbeloning.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Abonnee in dat geval verwacht mag worden. Mocht Abonnee in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Inlenersbeloning.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Inlenersbeloning.com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Abonnee. 

8.16. Abonnee is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddelijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Abonnee te onderzoeken of de kwaliteit en/of de kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoen aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 kalenderdagen na levering schriftelijk aan Inlenersbeloning.com te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk, middels aangetekend schrijven of middels bevestiging van ontvangst van Inlenersbeloning.com, aan Inlenersbeloning.com te worden gemeld. De melding dient een omschrijving van het gebrek te bevatten, in die mate dat Inlenersbeloning.com in staat is om hierop adequaat te reageren. Abonnee dient Inlenrsbeloning.com in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

8.17. Tekortkomingen van Inlenersbeloning.com in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, waaronder overmacht, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen die voor haar rekening komen en geven Abonnee geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronische berichten verkeer, het onverwacht uitvallen van medewerkers of derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, pandemieën e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Inlenersbeloning.com bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. 

Artikel 9. Slotbepalingen
9.1 Op alle overeenkomsten met Inlenersbeloning.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de nakoming van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.

9.3 Inlenersbeloning.com is gerechtigd haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aan Hoofdgebruiker en Gebruiker bekendgemaakt en treden bij voortzetting van het gebruik na de bekendmaking onverwijld in werking.

9.4 Alle uitsluitingen, voorwaarden en clausules die op grond van hun aard bestemd zijn ook na het einde van de Overeenkomst van kracht te blijven, zullen na het einde van de Overeenkomst van kracht blijven, zoals, doch niet beperkt tot rechts- en forumkeuze en bepalingen over intellectuele eigendom.

9.5 Abonnee stemt ermee in dat Inlenersbeloning.com Abonnee op de Website en ander advertentie- en marketingmateriaal van Inlenersbeloning.com noemt als afnemer van de Dienst